Breu perfil dels alumnes

  1. Els pares dels nois i noies atesos a Amalgama7, almenys un d’ells i en un 53,2% dels casos són llicenciats universitaris.
  2. Més de la meitat d’aquests nois i noies han presentat dificultats d’adaptació en la seva o en les seves escoles anteriors.
  3. Més de la meitat d’ells han repetit un o més cursos de primària i/o de secundària.
  4. Molts dels qui no han repetit són repetidors potencials.
  5. Quasi la meitat d’ells compleixen criteris de diagnòstic de trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).
  6. Quasi la totalitat d’ells no presenten coeficients intel·lectuals baixos.
Perfil alumnes