Resultats 2020-2021

Estudi de seguiment a dos anys de l’alta clínica de l’escola terapèutica i educativa residencial d’Amalgama7

Tipus d’alta

Tipus d'alta

Respecte del consum de drogues

• En el moment de l’ingrés

Consum de drogues a l'ingrés

• 2 anys després de l’alta

Consum de drogues 2 anys després de l'alta
 1. No ha recaigut mai des de la sortida de l’escola terapèutica.
 2. Ha tingut recaigudes però està abstinent en l’actualitat.
 3. De nou en tractament.
 4. Situació actual de recaiguda al consum.
 5. Presó / Exitus.
 6. Manca d’informació fiable.

Les variables 1, 2 i 3  (No ha recaigut mai des de la sortida de l’escola terapèutica / Ha tingut recaigudes però està abstinent en l’actualitat / De nou en tractament) s’agrupen en la categoria situació favorable. Les variables 5 i 6 (Situació actual de recaiguda al consum / Presó o exitus) s’agrupen en la categoria situació no favorable.

Per tant, la situación 2 anys després de l’alta és:

• 2 anys després de l’alta

Drogues: situació favorable-no

Respecte del diagnòstic psicopatològic

• En el moment de l’ingrés

Diagnòstics a l'ingrés

• 2 anys després de l’alta

Situació diagnòstic a l'alta

Respecte de la violència filioparental

• En el moment de l’ingrés

VFP a l'ingrés

• 2 anys després de l’alta

VFP a l'alta

0. No agressions verbals (insults).
1. No agressions verbals (insults) o en molt poques ocasions.
2. Agressions verbals (insults) en algunes ocasions.
3. Agressions verbals (insults) freqüents sense agressions físiques.
4. Agressions verbals (insults) freqüents amb agressions físiques en algunes ocasions.
5. Molt freqüents agressions verbal (insults) amb agressions físiques.
6. Manca d’informació fiable.

Variables rellevants

Les variables rellevants (significació estadística) al fet d’estar en situació favorable o no favorable són:

 1. El tipus d’alta.
 2. Assolir o no els objectius terapèutics previstos durant l’ingrés.
 3. L’evolució familiar.
 4. L’existència d’un pla de reinserció post alta que prevegi:
  • Tipus de convivència.
  • Activitat escolar i/o laboral.
  • Pla d’abstinència al consum de drogues, si escau.
  • Seguiment psicoterapèutic ambulatori i, si escau, farmacològic.