Avis Legal

L’objecte d’aquest Avís Legal és regular les condicions per les quals l’Usuari podrà accedir als serveis que Amalgama 7 i associats, centre d’atenció bio-psico-social al jove i a l’adolescent S.L. (d’ara endavant, Amalgama 7), amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1r 1a A, de Barcelona, CP 08007, proveïda de CIF núm. B-61676763, posi a la vostra disposició a través d’Internet.

 
Amalgama 7 pot condicionar la utilització d’alguns dels Serveis a l’obligatorietat de ser col·laborador/associat o adherit a aquesta organització i, per tant, a disposar d’un Registre d’Usuari, Password i Clau d’accés solament disponible per a aquelles persones que siguin titulars, acomplint, així mateix, les condicions específiques d’accés al servei.

 

Concepte d’usuari 


La utilització del Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per aquesta organització en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi al web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Web, ja que pot patir modificacions.

 

Informació sobre la Llei de serveis de la Societat de la Informació i el comerç electrònic


En compliment del deure d’informació previst a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, us comuniquem que el responsable d’aquest lloc web és Amalgama 7, amb CIF B-61676763, amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 1r 1a A, de Barcelona, CP 08007, amb domini d’Internet www.amalgama7.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a l’adreça de correu electrònic amalgama7@amalgama7.com.

 

Informació sobre els enllaços (links)

Aquesta organització no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços (links) o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a un web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un víncle aliè al seu web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o utilitzar malament un vincle, tant en connectar a aquest Web com en accedir a la informació d’altres webs des d’aquest Web. 

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Aquesta organització pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

 Amalgama 7 ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

 També s’adverteix que els continguts d’aquest Web tenen una finalitat informativa quant a qualitat, situació i serveis.

Informació sobre l’exempció de qualsevol responsabilitat derivada d’una errada tècnica i de contingut

Amalgama 7 declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la seva causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altra mena. 

Amalgama 7 no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errades, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sens perjudici que aquesta entitat realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. Cas que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions basades en la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts. 

Propietat industrial i intel·lectual


Els continguts prestats per Amalgama 7, així com també els continguts mostrats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria.

 Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés, previ i per escrit d’Amalgama 7.

 En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i, en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta entitat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. 

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com també el software necessari per al funcionament i visualització d’aquestes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment d’allò esmentat anteriorment implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. 

Queda prohibit qualsevol acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit d’aquesta entitat. 

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per aquesta organització, així com també la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

 Amalgama 7 és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web i als productes i/o serveis que s’hi ofereixen, així com també la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris li puguin fer arribar a través del correu electrònic. 

Amalgama 7, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin posar a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

 Aquells Usuaris que enviïnn a les pàgines Web d’aquesta entitat, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfunsible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta organització, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

 Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa de forma gratuïta, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic aquestes observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part d’aquesta organització.

 D’acord amb allò esmentat en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada de la mateixa manera per procedir a la modificació o alteració d’aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguessin ostentar sobre aquelles.

 Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics mitjançant els quals un tercer es pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

 En concret, queda prohibit quasevol vincle, link, hyperlink, framing o vincle similar que es pugui establir en direcció a les pàgines Web d’aquesta organització, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d’aquesta. Qualsevol trasgressió del que disposa aquest punt serà considerat com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual sobre les pàgines Web i tots els continguts d’aquestes.

 Amalgama 7 no assumirà cap responsabilitat enfront de conseqüències derivades de les conductes i actuacions esmentades abans, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d’aquesta entitat.

 Amalgama 7 es reserva el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes quan es vegin compromesos o vulnerats els seus drets, en defensa d’aquests i dels seu bon nom. 

Aquest Avís Legal es regeix, en tots i cadascun dels seus extrems, per la llei espanyola.