Teràpia familiar

Espai d’Amalgama7 d’atenció conjunta amb el pacient i els pares i mares i/o amb els tutors legals i, si escau, amb altres familiars, amb l’objectiu essencial de reduir comportaments de risc i afavorir la convivència familiar.

Terapia familiar
Comportaments de rtisc