Àmbit acadèmic

Àmbit acadèmic

Amalgama7 disposa d’un catàleg de serveis dirigit específicament als tres col·lectius que formen l’escola: alumnes, pares i mares, i mestres dels cursos de secundària i batxillerat. Es tracta de cursos i tallers, dissenyats a mida, sobre temàtiques a l’entorn dels principals comportaments de risc que presenten els alumnes adolescents.

Tallers per alumnes

Curs Taller Durada
1r. ESO 1.1. «El tabac: una droga que ha perdut glamur?» 2 h.
1.2. «L’alcohol: la droga del “colocón”» 2 h.
3.1. «El bullying: alumnes que maltracten altres alumnes» 2 h.
2n. ESO 2.1 .«L’anorèxia nerviosa: del perfeccionisme a la inanició» 3 h.
2.2. «La bulímia: una malaltia camuflada» 3 h.
4.1. «Mòbils, xats i xarxa: de l’ús a l’abús» 3 h.
3r. ESO 1.3. «El cànnabis (marihuana, haixix): una droga social?» 3 h.
3.2. «“En xarxa”: l’aparador d’una nova violència» 3 h.
4.3. «El son: un bé cada cop més escàs» 3 h.
4t. ESO 1.4. «Les de síntesi: les drogues apàtrides» 3 h.
2.3. «La vigorèxia: una altra forma d’esclavatge» 3 h.
4.2. «“En xarxa”»: jocs i compres compulsives» 3 h.
1r. BAT 3.3. «La violència de carrer: una violència gratuïta? » 3 h.
1.5. «La cocaïna: de l’ús recreatiu a l’ús addictiu» 3 h.
5.1. «Prevenció de comportaments sexuals de risc» 3 h.
2n. BAT 6.1. «Els nous adolescents: els seus valors i els de la
societat del benestar»
3 h.

Metodologia

 • Primera part: Exposició de continguts.
 • Segona part: Treball en grups.
 • Tercera part: Posada en comú i conclusions.

Mitjans

 • Projector i ordinador (PowerPoint).
 • Pissarra.
 • Aula o espai amb possibilitats de fer “grups”.

Assistents

 • Nombre màxim d’assistents: 40 persones per taller.
 • Es lliurarà als assistents la documentació adequada.
 • Es farà una avaluació final anònima de cada taller als assistents.

Dates
La programació dels tallers és flexible i s’acordarà amb el col·lectiu interessat.

Possibilitats: 1 taller mensual, 1 taller quinzenal, 1 taller diari durant un període establert, …

Retorns
Un cop realitzat el taller, es programarà, si l’escola ho considera, una entrevista amb la direcció i/o coordinadors i/o tutors per tal de valorar-ne els continguts aportats i la interacció amb els alumnes.

Professorat
Equip interdisciplinari d’Amalgama7.

Preu
Demani pressupost a amalgama7@www.amalgama7.com

Nota: per als tallers realitzats fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, es cobraran a més els desplaçaments.

Tallers per a pares

Taller 1: «És l’adolescència una etapa evolutiva que dificulta la relació entre pares i fills?»

 • Quines són les característiques biopsicosocials de l’adolescent?
 • Com detectar els trastorns generats per ansietat, rendiment escolar, fòbics, d’afectivitat…?
 • Com afavorir comportaments responsables en els seus espais d’oci, d’amics, de “festa”?
Taller 2: «El poder dels nous adolescents. Els seus valors… i els nostres»

 • Quines són qui són els nous adolescents? Quin és el seu poder?
 • Quins valors genera la societat del benestar?
 • Quins valors genera l’Escola, la Família, la Religió i la Política?
 • Què fer i com es pot atendre els alumnes adolescents que no segueixen el ritme marcat per la societat?
Taller 3: «Principals formes de violència a l’inici del segle XXI»

El llistat de les formes de violència i en els àmbits en què es produeix és malauradament llarg. Però ens limitarem als àmbits i les formes de violència més característics dels adolescents i dels joves, i que malauradament es troben en augment en les societats del benestar:

 • La violència familiar, i concretament la dels fills que maltracten els seus pares (violència filioparental);
 • La violència escolar, i específicament la d’aquells alumnes que maltracten altres alumnes;
 • La violència en línia, referint-nos a aquells adolescents i joves que, per mitjà del seu mòbil o bé des de la xarxa, maltracten altres persones;
 • La violència social, i en referència concreta a adolescents i joves que, d’una forma organitzada o no, es mal tracten a si mateixos i a d’altres ciutadans.
Taller 4: «Els “porros” i els nostres fills: sí o no?»

En l’actualitat, els derivats del cànnabis (“porros”) són una de les drogues més utilitzades.
En el primer món, la podem trobar en tots els grups socioeconòmics i ètnics, tant en àrees urbanes com rurals. El seu consum ha crescut espectacularment entre joves i adolescents. Quines són les seves consequ?.ncies? Com a pares, hem d’evitar i podem evitar-ne el consum?

Taller 5: «Cocaïna i drogues de síntesi. Causes i conseqüències»

Espanya és capdavantera a Europa en el consum d’aquestes drogues il·legals. Els adolescents i joves hi estan especialment interessats i el seu consum ha experimentat un creixement considerable. Com detectar els problemes associats i/o derivats del seu consum? Com intervenir-hi?

Taller 6: «El son: un bé cada cop més escàs»

Els adolescents i els joves dormen entre 1 i 2 hores menys cada nit del que necessiten.
Per què? Causes i consequ?.ncies. Possibilitats d’intervenció des de l’àmbit familiar.

Taller 7: «Comportaments sexuals de risc en adolescents i joves: un taller per a pares»

 • Quines són les vivències, els dubtes, les preguntes i les pràctiques sexuals dels adolescents i joves en l’actualitat?
 • Com possibilitar la comunicació entre pares i fills respecte de les expectatives, preguntes i respostes en temes sexuals?
 • Com detectar pràctiques sexuals de risc en adolescents i joves?
 • Com intervenir-hi per tal de facilitar comportaments preventius i evitar els de risc?
Taller 8: «Anorèxia, vigorèxia i bulímia: tres cares de la mateixa moneda»

 • Els trastorns d’alimentació augmenten espectacularment en joves i adolescents. A l’escola i a la família, hi podem fer alguna cosa?
 • Com podem detectar si estem a l’inici d’un d’aquest trastorns? Com podem prevenir-ne l’aparició?
Taller 9: «Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): mòbils, xats i jocs informàtics: de l’ús a l’addicció»

El joves i el adolescents utilitzen cada cop més aquests instruments com a mecanismes destinats a l’oci i a l’evasió. Molts d’ells experimentaran problemes derivats del seu ús/abús. Des de l’escola i des de la família, hi podem fer alguna cosa?

Taller 10: «La sida i els adolescents. Un col·lectiu especialment vulnerable»

 • Què és la sida? Situació actual en el món i quines repercussions té entre la població de joves i adolescents.
 • Com possibilitar la comunicació entre pares i fills respecte de la malaltia de la sida.
 • Com detectar pràctiques de risc de transmissió del VIH en la població de joves i adolescents?
 • Com afavorir comportaments preventius i responsables i evitar-ne els de risc?

Metodologia

Cada taller té una durada de 3 hores i està estructurat en 3 parts:

 • Primera part: Exposició de continguts.

 • Segona part: Treball en grups.

 • Tercera part: Posada en comú i conclusions

Mitjans

 • Projector i ordinador (PowerPoint).
 • Pissarra.
 • Aula o espai amb possibilitats de fer “grups”.

Assistents

 • Nombre màxim d’assistents: 40 persones per taller.
 • Es lliurarà als assistents la documentació adequada.
 • Es farà una avaluació final anònima de cada taller als assistents.

Dates
La programació dels tallers és flexible i s’acordarà amb el col·lectiu interessat.

Possibilitats: 1 taller mensual, 1 taller quinzenal, 1 taller diari durant un període establert, …

Local
Al centre escolar sol·licitant o bé al centre ambulatori d’Amalgama7.

Professorat
Equip interdisciplinari d’Amalgama7.

Preu
Demani presssupost a amalgama7@www.amalgama7.com .

Nota: per als tallers realitzats fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, es cobraran a més els desplaçaments.

Tallers per a mestres

“Principals comportaments de risc dels alumnes joves i adolescents”

Curs 1: «Consum de drogues en l’àmbit escolar: com reaccionar-hi?»

 • Durada del curs: 21 hores lectives, distribuïdes en 7 sessions de 3 hores cadascuna.

 • Sinopsi: Quines són les drogues més consumides pels adolescents i joves en l’actualitat? Descripcions, característiques i efectes. L’escola pot i/o hauria de fer accions preventives per tal d’evitar-ne el consum entre l’alumnat? Quines accions? Com avaluar-ne l’eficàcia? Sabem i podem detectar el consum de drogues? A partir de la detecció, quines modalitats d’intervenció tenim? Com abordar el consum i el tràfic de drogues a l’escola? I la família de l’alumne consumidor/venedor? I les altres famílies? I el professorat, tutors, coordinadors i direcció, com poden conduir les accions?

Curs 2: «Sexe i alumnes adolescents: vivències i pràctiques de risc»

 • Durada del curs: 21 hores lectives, distribuïdes en 7 sessions de 3 hores cadascuna.

 • Sinopsi: En el darrers 5 anys, s’han triplicat el nombre de casos d’embaràs en noies adolescents; per tant, tot ens fa pensar que les pràctiques de risc sexual no minven, sinó que van en augment. Per què? Quines són les creences, el dubtes, les preguntes que es fan els joves i adolescents? Quines respostes els donem? Com detectar pràctiques sexuals de risc en els alumnes? Podem intervenir-hi des de l’escola? Qui i quines figures educatives són/serien les més adequades?

Curs 3: «Els alumnes adolescents irritables, desafiants i malcarats, són recuperables?»

 • Durada del curs: 21 hores lectives, distribuïdes en 7 sessions de 3 hores cadascuna.

 • Sinopsi: Els adolescents i joves dormen entre 1 i 2 hores menys cada nit del que necessiten. Per què? Mòbils, xats i jocs informàtics, en molts casos de l’ús a l’abús i fins l’addicció. L’oferta de drogues és cada cop més àmplia, les famílies menys contenidores. Aquestes variables, influeixen en el seu comportament i rendiment escolars? Podem intervenir-hi? Modalitats d’intervenció. Quins són els “valors” dels nous adolescents i quins són els nostres?

Curs 4: «Trastorns d’alimentació: anorèxia, vigorèxia i bulímia, tres cares de la mateixa moneda»

 • Durada del curs: 21 hores lectives, distribuïdes en 7 sessions de 3 hores cadascuna.
 • Sinopsi: Aquests trastorns solen iniciar-se majoritàriament a l’inici de l’adolescència i desenvolupar-se en l’àmbit familiar i escolar. La seva detecció sovint és fàcil, i per a molts dels nois i noies afectats l’evolució d’aquest comportament de risc esdevindrà un veritable trastorn que pot comprometre seriosament la convivència familiar, així com també l’evolució acadèmica, entre d’altres. El taller, complementàriament a la seva vessant purament informativa, està pensat per assessorar els docents de l’inici de la seva simptomatologia i alhora sensibilitzar-los per tal que puguin prevenir-la o bé intervenir-hi al més aviat possible, així com també per donar pautes d’intervenció a les famílies dels nois i noies afectats.

Metodologia

Cada taller té una durada de 3 hores i està estructurat en 3 parts:

 • Primera part: Exposició de continguts.
 • Segona part: Treball en grups.
 • Tercera part: Posada en comú i conclusions.

Mitjans

 • Projector i ordinador (PowerPoint).
 • Pissarra.
 • Aula o espai amb possibilitats de fer “grups”.

Assistents

 • Nombre màxim d’assistents: 40 persones per taller.
 • Es lliurarà als assistents la documentació adequada.
 • Es farà una avaluació final anònima de cada taller als assistents.

Dates
La programació dels tallers és flexible i s’acordarà amb el col·lectiu interessat.

Possibilitats: 1 taller mensual, 1 taller quinzenal, 1 taller diari durant un període establert…

Professorat
Equip interdisciplinari d’Amalgama7.

Preu

Demani pressupost a amalgama7@www.amalgama7.com

Nota: per als tallers realitzats fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, es cobraran, a més, els desplaçaments.

Conferència

S’ofereix a les escoles que ho sol·licitin una conferència destinada, principalment, a pares d’alumnes d’educació secundària.

“Principals comportaments de risc en alumnes adolescents i joves”

Sinopsi:

En l’àmbit familiar, els nous adolescents presenten cinc tipus de conflictes bàsics: el baix rendiment acadèmic; la manca de participació en el repartiment de les tasques domèstiques; l’exigència desmesurada d’amplis horaris d’oci i sortides; la negociació relacionada amb els diners i amb la seva destinació; i l’excessiva exposició a formes d’oci paralitzants: televisió, mòbil, Internet, etc. Aquests joves adolescents contemporanis reclamen cada vegada més autonomia subvencionada, i l’autoritat paternofilial de les generacions anteriors s’ha transformat ara en la dictadura de la negociació continuada. Són uns adolescents rebels, per bé que conformistes i perfectament adaptats a la societat del benestar, que s’han convertit en l’epicentre d’una família que alhora viu la seva pròpia crisi d’identitat des de quatre tipologies bàsiques: la família sobreprotectora, la permissiva, la delegativa i la coresponsabilizadora. Els nous adolescents “s’eduquen” en una escola en plena època de transformació i incertesa més orientada als resultats que als valors formatius i creixen sota el descrèdit, com a agents de cohesió social, de la política i de la religió.

Docent:

Jordi Royo i Isach és psicòleg clínic (des de l’any 1981 treballa essencialment en l’atenció de joves i adolescents i les seves famílies) i és també col·laborador docent de les facultats de Psicologia i Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona. Autor del llibre Els rebels del benestar. Claus per a la comunicació amb els nous adolescents (Alba Editorial), editat en català (3 edicions) i en castellà (2 edicions), i d’altres manuals bàsics, i de nombrosos articles sobre comportaments de risc de joves i adolescents en publicacions especialitzades, nacionals i internacionals, i director d’exposicions preventives itinerants respecte al consum de drogues com “Ciutadans? Ciutadans!” i “A tota pastilla” (inaugurades al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB–).

Ha dirigit diversos estudis europeus finançats per la UE i ha participat en projectes d’investigació del Pla Nacional sobre Drogues. És autor també de programes preventius destinats a centres escolars, educatius i sanitaris, com la sèrie Principals comportaments de risc de joves i adolescents (Edigol Edicions), entre d’altres.

Actualment, és director clínic d’Amalgama7, Atenció terapèutica i educativa per a adolescents, joves i les seves famílies, vicepresident de la Fundació Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, i soci cofundador de la Societat Espanyola per a l’Estudi de la Violència Filioparental (Sevifip).