Acords i convenis institucionals

Acords i convenis amb l’Administració pública

Els centres assistencials d’Amalgama7 estan homologats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, inscrits al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut, i al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a centres sociosanitaris ambulatoris i residencials (escoles terapèutiques i educatives), rurals i urbans, i de suport per a la inserció sociolaboral.

Complementàriament, hi ha places conveniades de prestació de serveis amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya, amb el Ministeri de Salut, Benestar i Treball del Govern d’Andorra i amb l’Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del Govern d’Aragó.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA)

Ministeri de Salut, Benestar i Treball, Govern d’Andorra

Ministeri de Salut, Benestar i Treball.
Govern d’Andorra

Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Gobierno de Aragón

Acords i convenis amb altres institucions

Amb la Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i a les seves famílies, tenim un conveni vigent en virtut del qual, entre altres, Amalgama7 assumeix la direcció i la gestió de l’escola terapèutica i educativa CTE Julià Romea.

Amb la Fundació Althaia, Xarxa assistencial universitària de Manresa, tenim un conveni vigent en virtut del qual, entre altres, Althaia dóna suport en l’àmbit mèdico-psiquiàtric i des de l’escola terapèutica i educativa CTE Valldaura s’ofereixen places de residència per a metges que s’especialitzen en Psiquiatria.

Amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) tenim un conveni vigent que, entre altres, permet compartir projectes de formació i investigació, així com també de prestacions assistencials específiques per als col·legiats del COMB.

Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i les seves famílies

Fundació Privada Portal, de suport a nois i noies amb patologia dual i les seves famílies

Fundació Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Fundació Althaia – Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona