Escoles terapèutiques i educatives

Visió de l’escola terapèutica i educativa

Molts dels nois i noies atesos han tingut una trajectòria escolar de dificultats, baix rendiment i desmotivació, però els nostres residents, abans que alumnes, són persones.

Per tant, a Amalgama7, i a partir dels continguts curriculars, oferim una atenció acadèmica individualitzada motivadora i amb projecció de futur, des d’un equip acadèmic vocacional, incondicional, cohesionat i competent.

Motivar, formar, descobrir… Creure en les persones. A l’escola d’Amalgama7 entenem l’èxit com el procés de reconciliació dels alumnes amb si mateixos i amb les seves capacitats.

Xarxa d’escoles terapèutiques i educatives

Disposem d’una xarxa assistencial pròpia formada per centres ambulatoris de consultes externes a Barcelona i Madrid, i per centres de dia i residencials a Catalunya (escoles terapèutiques i educatives), rurals i urbans, homologats com a centres sociosanitaris especialitzats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, inscrits al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris del Departament de Salut, i al Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, com a centres sociosanitaris ambulatoris i residencials, i de suport per a la inserció sociolaboral.

Així mateix, per desenvolupar la nostra tasca acadèmica, respecte dels ensenyaments obligatoris, Amalgama7 disposa d’un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya en virtut del qual podem impartir i avaluar l’educació secundària (ESO) a les escoles terapèutiques.

Respecte dels ensenyaments postobligatoris, d’una banda, a partir d’un acord amb l’IOC (Institut Obert de Catalunya), gestionem les matriculacions i impartim classes de diverses modalitats de Batxillerat