• Història Amalgama7

    Amalgama7 és un somni compartit que anem fent realitat dia a dia. Un projecte que es va iniciar en el darrer terç̧ del segle XX, quan treballàvem als serveis d’atenció a les persones drogodependents de l’Excm. Diputació de Barcelona.

Neix de la necessitat de donar resposta a famílies que es trobaven amb adolescents i joves que presentaven característiques i necessitats que demanaven un nou model assistencial: poca comunicació familiar, desmotivació́escolar, irritabilitat, estrès, estats d’angoixa, de tristesa, desinterès pel futur, conductes d’abús amb els primers videojocs, actitud favorable respecte del consum d’alcohol, de derivats del cànnabis i d’altres drogues; comportaments selectius i restrictius respecte de determinats aliments; conductes emocionals i sexuals de risc, etc.

Comportaments, tots ells, que podrien ser simplement l’expressió d’una adolescència complexa, però, en moltes ocasions, els protagonistes cursaven desfavorablement, i en gairebé́tots els casos es malmetia, la convivència familiar.

En aquells anys, tant a Espanya com als països de l’Europa desenvolupada, no teníem coneixement de l’existència de recursos d’ingrés de mitja o de llarga estada residencial especialitzats en l’atenció de noies i nois amb aquests comportaments de risc. Existien, com ara, internats escolars; alguns —pocs— espais d’atenció psiquiàtrica infanto-juvenil; o fins i tot algunes iniciatives socioeducatives, de lleure, majoritàriament promogudes per entitats del tercer sector d’inspiració́religiosa o social. I així́es va gestar Amalgama7. Es tractava d’imaginar un nou servei que oferís uns equipaments innovadors que fossin alhora una clínica, una escola, una casa de colònies i una residència d’estudiants. Vèiem necessari endegar un nou model d’atenció́integral que situés l’adolescent al centre de l’atenció́terapèutica.

Calia també, repensar alguns dels supòsits existents i substituir-los per d’altres com ara: “No hi ha casos impossibles, hi ha terapeutes poc implicats”; “No existeixen estudiants incapaços, existeixen professors amb poques eines”; “No hi ha noies i nois que vulguin fracassar, sinó́que hi ha societats a les quals no els importa el seu fracàs”. Aquestes continuen sent les conviccions actuals, i les acompanyem del mateix repte amb el qual vam néixer: oferir la màxima implicació́de tot l’equip, per tal de fer front a les dificultats que pugui expressar cada una de les noies i dels nois atesos, així́ com les seves famílies.

El repte era, i és encara avui dia, colossal i amb aquesta finalitat treballem cada dia per conjuntar diversos experts i de diversa procedència professional, com ara de la salut, l’ensenyament, l’àmbit social, el dret, etc. I fer camí, tots junts, en l’aprenentatge del difícil art de la interdisciplinarietat.

L’equip d’Amalgama7 està format, en l’actualitat, per mes de 180 professionals diversos que, des d’un mateix model assistencial, oferim atenció́especialitzada a adolescents, joves i les seves famílies des de diversos equipaments, com ara: centres de consultes externes, centres de dia i centres residencials. Disposem també́d’un catàleg de serveis on es desplega les activitats que es desenvolupen i s’ofereixen en els àmbits de la prevenció, formació, assessorament, recerca i sensibilització social per a diferents col·lectius professionals, entitats i administracions públiques.

Amalgama7 en xifres

Amalgama7 en xifres
1997 Naixement Amalgama7
+ 0 Històries clíniques obertes des de 1887
+ 0 Professionals experts en adolescents, joves i les seves famílies
0 Equipaments en xarxa: Quatre centres residencials especialitzats, un centre de dia, i dos ambulatoris de consultes externes
+ 0 Places Residencials
0 Places de Centre de dia
+ 0 Alumnes matriculats a l’últim curs acadèmic, 62% nois i 38% noies
+ 0 Sessions anuals de teràpia de parella, família, germans, famílies adoptives i escola de pares

Necessiteu ajuda?

Contacteu amb nosaltres i us assessorarem i resoldrem tots els vostres dubtes