Pantallisme

No tota la població infanto-juvenil fa un ús no problemàtic de les pantalles, sinó que, malauradament, moltes de elles i d’ells tenen pràctiques de mal ús, d’abús, i fins i tot, en determinats casos, cursen cap a comportaments addictius. Aquests comportaments es poden reconduir? En què consisteix el tractament?

La majoria dels adolescents i joves actuals (també és el cas de molts adults) han traspassat la frontera de l’ús no problemàtic a l’abús, és a dir, tendeixen a dedicar un temps excessiu a les pantalles potenciant un ús paralitzant que, en molts casos , pot afavorir comportaments de risc com: tendència a l’aïllament, interaccions amb més “amics” virtuals que reals, abandó de les responsabilitats quotidianes, reducció de les hores de son, disminució de les hores d’estudi, accés a continguts no adients (per exemple de violència o de violència sexual…), incitació al consumisme, augment de la incomunicació i dels conflictes familiars, etc. Alguns cursaran cap a un Trastorn Addictiu caracteritzat pel baix rendiment acadèmic, la desmotivació, fins i tot la renúncia a realitzar activitats formatives i extraescolars, a incrementar l’aïllament i la irritabilitat en general i especialment amb la seva família. I, bàsicament, a passar més temps “connectat” que “desconnectat”.

Tres de cada quatre dels més de 7500 adolescents i joves atesos a Amalgama7 presenten comportaments de mal ús, d’abús o d’addicció a les pantalles. Aquesta disfuncionalitat sol estar associada a altres dèficits o trastorns, com ara les disfuncions alimentàries, el consum de substàncies, la conflictivitat familiar, la desmotivació escolar i extraescolar, les freqüents oscil·lacions de l’estat de l’ànim, etc.

Amalgama7 proposa un tractament especialitzat per a les noies i nois afectats, però també d’orientació i atenció assistencial per a les seves famílies. A tall d’exemple, a la nostra xarxa assistencial de centres de dia i residencials (Escoles Terapèutiques), no es permet l’ús del mòbil. Es tracta d´oferir espais lliures del mal ús de les pantalles.

Òbviament els adolescents poden seguir els seus estudis, o fer activitats de lleure, amb el material analògic i digital que se’ls ofereix i des d’una supervisió continuada. Es tracta de reconduir els comportaments disfuncionals per mitjà d’una intervenció clínica, acadèmica, esportiva i socioeducativa coherent i coordinada des d’un equip interdisciplinari especialitzat.