Canal de denúncies intern

El present Canal de Denúncies Intern, és un mitjà per facilitar la comunicació àgil i confidencial d’irregularitats que puguin suposar incompliments normatius. Les comunicacions es poden presentar de manera anònima o personalitzada.

El Canal de Denúncies Intern és part del Sistema intern de compliment normatiu, atenent també a la responsabilitat penal corporativa, incloent la de protecció de dades personals, el Codi Ètic i de la normativa interna, tal i com disposa la normativa vigent i, entred’altres, amb la Llei 2/2023 de Protecció de l’informant.

Les comunicacions presentades a través del Can de Denúncies Intern han de tractar sobre actes o conductes, presents o passades, següents:

 • Assetjament sexual
 • Assetjament laboral
 • Codi ètic d’Amalgama
 • Responsabilitat Penal Corporativa

Totes aquestes conductes es troben regulades i desenvolupades a través dels procediments existents en l’entitat i està a disposició de tot el personal d’Amalgama7, incloent públic extern i clients.

Aquest canal està operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Es pot contactar en qualsevol moment amb el responsable de compliment:

jjane@amalgama7.com

O també amb el Delegat de Protecció de Dades, responsable de gestionar les denúncies rebudes.
 dpd@amalgama7.com

A sol·licitud de l’interessat, les denúncies també es poden presentar mitjançant reunió presencial, i per això cal dirigir la petició a través d’alguna de les vies de comunicació esmentades anteriorment.

Es pot utilitzar el model de denúncia següent:

  La identitat del denunciant serà sempre reservada, no es comunicarà a les persones a què es refereixen els fets relatats ni a tercers (art. 31.1 Llei 2/2023)

  Sexual
  Psicològic o moral
  Per raó de sexe
  Acte discriminatori

  La informació facilitada serà tractada de forma confidencial i es preservarà la identitat de la persona denunciant i els seus drets, evitant que ho sàpiga la persona denunciada, tret de falsedats.

  La informació facilitada serà tractada de forma confidencial i es preservarà la identitat de la persona denunciant i els seus drets, evitant que ho sàpiga la persona denunciada, tret de falsedats. El responsable d'aquest tractament és la mateixa entitat. La base jurídica és de caràcter legal i la conservació es limitarà al temps màxim que duri el procés o el que s'assenyali per llei. No es cediran dades a tercers excepte mandat legal. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, contactant amb el delegat de Protecció de Dades de l’Entitat.