Pla Terapèutic Amalgama7

POD

Programa d’orientació diagnòstica

Després d’un primer contacte amb l’adolescent, la família i el seu entorn, des d’Amalgama 7 es realitza el Programa d’Orientació Diagnòstica (POD), una exhaustiva exploració a través d’onze sessions, que inclouen diferents instruments tecnològics d’última generació que permeten precisar, des d’una perspectiva multidimensional, l’orientació diagnòstica.

Per a cada jove atès, es defineix un Pla Terapèutic Individualitzat (PTI)a seguir, no només basat en criteris clínics, sinó també en criteris acadèmics i formatius, extraescolars i familiars.

Un cop finalitzat el POD s’entrega un informe molt detallat a les famílies, on hi consten, entre d’altres, els resultats de les proves bioquímiques, psicomètriques i genòmiques realitzades, a més de l’orientació diagnòstica i les indicacions terapèutiques més adequades.

 

MÉS INFORMACIÓ

PT

Programa terapèutic

Tota aquesta informació permet elaborar el Pla de Tractament Individualitzat (PTI) que inclou la temporalitat de la intervenció terapèutica, així com el format de tractament i el recurs terapèutic més adequat per portar-la a terme. En el cas del centre de consultes externes es proposa al pacient, i a la seva família, un programa de teràpia setmanal durant un període aproximat de tres mesos.

Si la indicació és de centre de dia, s’ofereix una atenció diària en règim de mitja pensió (sis o vuit hores diàries), on l’adolescent podrà, si s’escau, continuar els estudis des del seu centre escolar de referència.

Si la indicació és de caràcter residencial (escola terapèutica) s’indicarà, en funció del diagnòstic i de l’avaluació terapèutica, un ingrés de curta estada (cinc mesos), de mitja estada (deu mesos) o de llarga estada (fins a vint-i-quatre mesos). En aquest cas, l’adolescent o jove ingressat no només rebrà l’atenció clínica necessària, sinó que també podrà continuar i completar els seus estudis, obtenint-ne la certificació corresponent, a partir de classes lectives reglades pels convenis en vigor amb els Departaments d’Educació de l’administració autonòmica competent, rebent títols acadèmics oficials.

Aquest programa acadèmic i terapèutic es complementa amb un ampli ventall d’activitats esportives, culturals, educatives, de lleure, etc.

 

MÉS INFORMACIÓ

PSA

Programa de seguiment

El tractament finalitza amb un programa de seguiment terapèutica ambulatori (PSA) que preveu la intervenció individual i familiar amb la finalitat de consolidar els aprenentatges que s’han iniciat en el transcurs de l’activitat terapèutica. El programa de seguiment ambulatori (PSA), està dissenyat per tal que es pugui desenvolupar de manera presencial, semipresencial o telemàtica.

 

MÉS INFORMACIÓ