Les mesures preventives a les nostres escoles terapèutiques

Amalgama7 porta més de 20 anys cuidant de la salut mental i el benestar psicològic dels joves que les famílies ens confien. A més, sempre oferim a les famílies tota la informació possible amb total transparència. Davant les mesures excepcionals preses per les autoritats, ja vam reorganitzar els nostres serveis d’atenció al públic i vam fer públiques les mesures que estàvem prenent.

Avui volem compartir-vos les mesures que s’estan prenent també a les nostres escoles terapèutiques, perquè conegueu les accions que duem a terme pensant sempre en el benestar dels joves als quals atenem i cuidem.

 

PROTOCOL DE LES ESCOLES TERAPÈUTIQUES

Com a establiments sociosanitaris, les escoles terapèutiques d’Amalgama7 posen en marxa les accions recomanades per l’Organització Mundial de la Salut, així com les guies del Ministeri de Salut espanyol i del CatSalut. Es revisen diàriament les recomanacions per a adaptar-se a elles. Les mesures de prevenció fins avui es basen en recomanacions generals per a la prevenció de qualsevol malaltia de transmissió vírica respiratòria.

 

MESURES DE PREVENCIÓ GENERALS

Basades en les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut:

 • Rentat freqüent de mans emprant la tècnica apropiada durant 30 segons.
 • Manipulació segura de l’aigua per beure: no es requereixen mesures addicionals. Tant l’aigua embotellada com l’aigua tractada en processos estàndard de purificació són segures. No existeix evidència que el virus sobrevisqui en mitjà aquàtic.
 • Neteja de superfícies amb desinfectants: etanol 70% o hipoclorit sòdic (lleixiu).

 

Accions específiques de prevenció a les Escoles Terapèutiques

 • Informació a tot el personal respecte a la necessitat del rentat de mans amb aigua i sabó. Aquesta informació es va oferir en reunió informativa i es manté amb cartells en l’àrea de personal.
 • Establir rentats periòdics de mans als residents, abans de cada menjar.
 • Eixugat de mans amb aire o tovalloles d’un sol ús.
 • Servir l’aigua de beure en un recipient amb tap. No compartir gots.
 • Mantenir les mesures d’higiene de superfícies per part del personal qualificat com s’està realitzant.
 • Especial atenció a la desinfecció de claus del personal, portes i taules del menjador:
  • Claus: ruixat de solució aquosa amb lleixiu al 0,05% després de cada torn.
  • Portes: neteja i ruixat en cada torn de neteja.
  • Taules del menjador: neteja amb aigua, detergent i hipoclorit sòdic al 0,05% després de cada torn de menjar.
 • Sol·licitar el rentat de mans i la distància de seguretat als visitants del centre (proveïdors i altres serveis externs).
 • Limitar l’aforament de la zona comuna de la cuina a una persona. Disposar al costat de la cafetera de dispensador de solució hidroalcohòlica i instruccions de rentat de mans.
 • Limitar l’aforament de la infermeria: consultes individuals, només un acompanyant, i si pot ser menys de 15 minuts.
 • Sessions informatives d’educació sanitària als residents i al personal del centre.

 

SOSPITES DE CASOS I MESURES DE QUARANTENA

Fins avui, les recomanacions generals sobre sospita de casos i mesures de quarantena estan establertes a la pàgina del Ministeri de Sanitat.

 

Definicions i actuacions

En un escenari de transmissió comunitària sostinguda generalitzada s’ha de realitzar la detecció d’infecció per SARS-CoV-2 en les següents situacions:

 1. Persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda que es trobi hospitalitzada o que compleixi criteris d’ingrés hospitalari.
 2. Persona amb un quadre clínic d’infecció respiratòria aguda de qualsevol gravetat que pertanyi a algun dels següents grups: (a) personal sanitari i sociosanitari, (b) altres serveis essencials.

No es realitzarà el test diagnòstic de rutina a aquelles persones que presentin infecció respiratòria aguda lleu no incloses en els supòsits anteriors.

 

Contacte estret de casos possibles, probables o confirmats:

– Qualsevol persona que hagi proporcionat cures a un cas possible, probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat mesures adequades de protecció, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar.

– Convivents, familiars o qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas possible, probable o confirmat mentre el cas presentava símptomes, a una distància menor de 2 metres durant un temps d’almenys quinze minuts.

No es farà un seguiment actiu dels contactes, únicament se’ls indicarà que cal realitzar quarantena domiciliària durant 14 dies. Les autoritats sanitàries poden valorar situacions individuals que requereixin una altra recomanació.

 

Els casos es classificaran de la següent manera:

Cas confirmat: cas que compleix criteri de laboratori (PCR de cribratge positiva i PCR de confirmació en un gen alternatiu al de cribratge també positiva). S’enviaran al CNM almenys les mostres dels pacients confirmats amb curs atípic de la malaltia o d’especial gravetat.

Cas probable: casos els resultats de laboratori dels quals no són concloents. Aquests casos s’enviaran al CNM per a confirmació

Cas descartat: casos el resultat de laboratori dels quals per a SARS-CoV-2 són negatius

Cas possible: cas amb infecció respiratòria aguda lleu sense criteri per a realitzar el test diagnòstic.

 

MESURES ESPECÍFIQUES DE LES ESCOLES TERAPÈUTIQUES EN CASOS DE SOSPITA O QUARANTENES

Davant pacients o personal que presentin símptomes respiratoris (tos, febre, dispnea) de qualsevol gravetat:

 1. En cas de personal: anirà al seu domicili i contactarà amb el seu metge de família.
 2. En cas de pacient:

Simptomatologia lleu (tos esporàdica, febre de menys de 24h d’evolució, absència de dispnea):

 • Aïllament en habitació específica.
 • Mesures per al personal de cura:
  • Mantenir distància de 2 metres i menys de 15 minuts amb el pacient.
  • Guants en entrar a l’habitació i màscara de baixa protecció al pacient que haurà de posar-se abans de l’entrada a l’habitació del personal.
  • Màscara ffp2 i guants en personal sanitari que hagi d’explorar al pacient a menys d’1 metre.
  • Desinfecció del material sanitari utilitzat en l’exploració.
  • Comunicació des del servei d’infermeria a personal de cuina, neteja i bugaderia per procedir amb el protocol.
 • Personal de neteja: serà alertat del cas i procedirà a la neteja segons el seu protocol amb les següents mesures:
  • Abans d’entrar demanarà que es posin la màscara els pacients.
  • Ús de màscara quirúrgica, bata impermeable i guants.
  • Desinfecció i ventilació de l’estada segons està establert en el protocol de neteja.
 • Personal de bugaderia:
  • Manipulació de la roba amb guants.
  • Rentat de roba a part de la resta a 60º. No es requereixen altres mesures.

Simptomatologia greu:

 • Aïllament immediat amb mesures d’alta precaució (bata, ulleres, guants i màscara FFP2 en el personal mèdic que atengui el pacient) i contacte amb 112 per a seguir instruccions.
 • En la trucada, s’advertirà a 112 de les característiques del centre. Si el trasllat es fa amb els nostres mitjans, es col·locaran màscara el pacient (quirúrgica) i l’acompanyant (FFP2). El vehicle disposarà d’espai suficient entre pacient i conductor i estarà ventilat.
 • Fins a obtenir instruccions i trasllat:
  • Mantenir aïllament
  • El personal d’atenció directa (infermeria, personal mèdic i altres membres de personal que hagin d’estar a una distància menor de dos metres del pacient durant més de 15 minuts) vestirà amb mesures de protecció (màscara, guants, bata impermeable).
  • Es mantindrà una distància de 2 metres amb la persona.
  • El personal de neteja emprarà mesures de protecció en netejar la zona d’aïllament.
  • El centre no tractarà pacients possibles en estat moderat o greu per no disposar de recursos d’atenció segura.

 Permisos i visites familiars:

Queden anul·lats per indicació de les autoritats sanitàries, fins a noves indicacions.

 Sortides no autoritzades:

El retorn es valorarà individualment en funció de riscos associats valorats per direcció clínica i mèdica.

Els pacients que retornen seran aïllats 14 dies.