Conflictes familiars derivats i/o relacionats amb l’adopció

Gairebé el 25% dels nois i noies atesos residencialment a les Escoles Terapèutiques d’Amalgama7 van ser adoptats al seu moment. Des de 1997 i fins a l’actualitat, Amalgama7 ha desenvolupat una intervenció clínica i educativa pròpia, per atendre aquells adolescents i joves que presenten dificultats específiques derivades o relacionades amb l’adopció, així com les famílies adoptives.

Cal tenir en compte que a Espanya, el registre de les adopcions internacionals es va iniciar el 1997. Aquests nois i noies provinents de diferents països i continents tenien, aleshores, un tret en comú: el fet d’haver estat adoptats i poques coses més.

En assolir la majoria d’edat, les diferències s’havien accentuat. En un extrem es troben aquells nois i noies satisfactòriament incorporats als àmbits familiars, escolars, socials i laborables, i a l’altre extrem se situen aquells adolescents i joves adoptats amb “necessitats especials” o amb “necessitats especials sobrevingudes” (com ara malalties hereditàries/genètiques, dèficits cognitius, intel·lectuals, motores, malalties cognitives, trastorns mentals de diversa consideració, …).

En un estudi realitzat per l’equip d’Amalgama7, es constata, entre d’altres, que els estats mentals d’Alt Risc (EMAR), entesos com la confluència de diversos factors de risc que poden desencadenar una psicosi i el diagnòstic de patologia dual (la concurrència en una mateixa persona d’almenys dos diagnòstics, un per ús de drogues i un trastorn psiquiàtric associat), eren significativament més prevalents als residents adoptats que als no adoptats.

Complementàriament als trastorns psicopatològics, les maneres de viure l’adopció no són les mateixes en tots els nois i noies adoptats, per exemple, i en relació amb la seva pròpia identitat, i d’una manera simplificada, s’observen almenys quatre categories: els que s’identifiquen amb el país adoptiu, els que ho fan amb el país d’origen, els que se senten indistintament dels dos països (el de procedència i el d’origen), i també els i les que no s’identifiquen de cap lloc.

Amalgama7 s’ha especialitzat en l’atenció d’adolescents i joves adoptats i de les seves famílies. En aquest sentit, ha desenvolupat intervencions terapèutiques específiques i participa i organitza jornades especialitzades dirigides a experts interdisciplinaris.