Programes d’Atenció Ambulatòria

Als centres de consultes externes d’Amalgama7, a Barcelona i Madrid, disposem de tres programes d’atenció ambulatòria orientats a les distintes etapes del procés terapèutic del pacient, des de l’inici de la demanda assistencial fins al seguiment a l’alta terapèutica:

  • Programa d’Orientació Diagnòstica (POD)

  • Programa de Tractament Ambulatori (PTA)

  • Programa de Seguiment Ambulatori (PSA)

Programa d’Orientació Diagnòstica (POD)

Es tracta d’un conjunt de visites i proves inicials destinades a l’elaboració d’un diagnòstic i la definició d’un Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) per a la persona atesa.

Aquest programa està estructurat en 11 sessions que alternen visites individuals i conjuntes amb familiars i el pacient, proves psicomètriques i altres exploracions complementàries, com determinacions de drogues a l’orina si escau, en un període d’un mes i mig, i finalitza amb una visita conjunta on es lliura un informe de devolució diagnòstica i indicació de tractament.

Programa de Tractament Ambulatori (PTA)

Oferim un programa de tractament que consta de 15 visites d’atenció psicològica i psiquiàtrica destinades tant al pacient com a la família. Prèviament al programa de tractament, podem haver realitzatun Programa d’Orientació Diagnòstica.

L’objectiu del programa de tractament ambulatori (PTA) és, entre altres, marcar una temporalitat al tractament, establint conjuntament amb la família i el pacient els objectius terapèutics a treballar durant les sessions.

Al finalitzar el programa, es lliura un informe d’evolució del tractament amb indicació de seguiment.

Les 15 sessions es realitzen en un període aproximat de 3 mesos.

Programa de Seguiment Ambulatori (PSA)

Des dels nostres ambulatoris de consultes externes, oferim un programa de seguiment de 12 visites també d’atenció psicològica i psiquiàtrica (si escau) a pares i pacient, la temporalitat de les visites és de periodicitat setmanal, que es poden anar espaiant en el temps en funció de l’evolució del pacient. Es realitza, sobretot, una intervenció terapèutica enfocada a la família i al propi pacient.

Al finalitzar el PSA es lliura un informe d’alta terapèutica o s’indica continuar amb el seguiment.