Protecció de dades

Responsable

El responsable del tractament de les dades personals obtingudes, accedits, tractats i / o conservats en aquesta entitat és Amalgama7 i associats, centre d’atenció bio-psico-social al jove i a l’adolescent S.L. (Amalgama7), Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 5è, de Barcelona, CP 08007, amb CIF núm. B-61676763.
Les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades és lruiz@www.amalgama7.com. S’hi poden dirigir per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de dades personals.

Finalitat

Les dades personals objecte de tractament en aquesta entitat ho són per a fins determinats, explícits i legítims, concretament, donar compliment a la relació contractual establerta, normalment pel vincle generat en l’assegurança contractada amb aquesta entitat i tot el que se’n deriva, entès com a necessari per a complir amb el que estableix el contracte signat per les parts.

És possible que es produeixi algun tractament connectat amb els fins legítims de l’entitat, com podria ser gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial per facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès o millorar la usabilitat dels fòrums. Tot això, sempre que s’estigui legalment legitimat per fer-ho. S’informa que no es prendran decisions automatitzades basades en perfils comercials.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i, posteriorment a aquesta, es conservaran degudament bloquejades fins que no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat durant un termini màxim de 15 anys a partir de la finalització de la relació contractual per previsions legalment exigibles o per a la prescripció general de les accions, amb les úniques excepcions per a aquells supòsits en què la llei estableixi altres períodes obligats de conservació. No obstant això, i llevat que l’interessat revoqui el consentiment atorgat, es mantindran en actiu les dades mínimes de contacte que permetin informar de productes i serveis de l’entitat.

Legitimació

La legitimació per tractar les dades personals en aquesta entitat té el seu origen en el compliment de la relació contractual i les obligacions derivades de la legislació vigent en matèria de salut.

Per a qualsevol altre tractament no emparat en la necessitat de donar compliment a les relacions contractuals o les previstes legalment, aquesta entitat recapta el consentiment de l’interessat, com pot ser l’enviament d’informació sobre productes o serveis. L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte entre les parts.

Atesa l’existència d’una obligació contractual, cal facilitar les dades sol·licitades. La negativa a proporcionar aquestes dades pot comportar la impossibilitat de materialitzar les obligacions previstes en el contracte i l’impossibilitarà.

Destinataris

El destinatari de les dades personals objecte de tractament en aquesta entitat és la pròpia entitat per a fins administratius i jurídics interns, inclòs el tractament de dades personals de clients, interessats o empleats; no obstant això, per al compliment contractual i la materialització dels fins legítims de l’entitat, és possible que sigui necessària la comunicació, l’accés i/o tractament de les dades personals per part d’altres empreses o professionals de la sanitat.

També és possible que els destinataris siguin encarregats de tractament i/o professionals especialitzats, com ara metges o perits.

Aquesta entitat disposa de Normes Corporatives Vinculants degudament aprovades i disponibles a www.amalgama7.com/avis-legal.

De la mateixa manera, aquesta entitat contracta part de la seva infraestructura virtual, segons un model de “computació al núvol”, pel qual té encarregats de tractament amb els servidors en la UE. Si arribés el cas de necessitar serveis en el núvol amb servidors emplaçats als EUA, només es realitzaria mitjançant l’empara propiciada per l’acord EU-US Privacy Shield.

En qualsevol cas, i sempre que la legislació permeti aquests accessos i /o tractaments, aquests es realitzaran si hi ha un contracte previ entre Responsable de Tractament i encarregat de tractament i/o amb les previsions legals que estableixi la normativa.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en aquesta entitat s’estan tractant dades personals que els concerneixin, o no.

En aquesta entitat es col·labora en el compliment de la legalitat vigent, especialment en matèria de protecció de dades personals.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Si els interessats així ho consideren, i la legalitat ho permet, podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, atenció a requeriments judicials o a exigències legals.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Aquesta entitat deixarà de tractar les dades, excepte per les circumstàncies esmentades en l’epígraf anterior.

De la mateixa manera, aquesta entitat reconeix i atén qualsevol altre dret que la legislació vigent reconegui a qualsevol usuari.

Procedència

Les dades personals accedides, tractades i conservades en aquesta entitat són les facilitades pels mateixos interessats i són les adequades, pertinents i limitades necessàries per materialitzar la relació contractual.

Qualsevol altra dada personal que hi ha en aquesta entitat té com a procedència les que la Llei permet o les que s’obtenen amb el consentiment previ de l’interessat, per gestionar l’enviament d’informació i prospecció comercial, per facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès o millorar la seva experiència d’usuari.

A totes les dades personals que hi ha en aquesta entitat se li apliquen les mesures de seguretat corresponents i la resta de requisits exigibles per la vigent normativa de protecció de dades personals.